Artikelen

Het reizigerspanel van Veolia Transport wordt in opdracht van Veolia Transport Nederland beheerd door Moventem:

Veolia Transport Nederland

Postbus 3306
4800 DH Breda

T 088 076 10 00
F 076 522 11 91
W www.veolia-transport.nl

Moventem

Pollaan 48 A-1
7202 BX Zutphen

T 0575 84 3738
info@moventem.n
www.moventem.nl

 

Hieronder worden de rechten en plichten van u als panellid van het reizigerspanel van Veolia Transport (hierna te noemen: het reizigerspanel) stap voor stap beschreven.

Door u te registeren gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: in het kort

1.1 Het reizigerspanel is een onderzoekspanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft ten aanzien van het onderzoekspanel geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.
1.2 U spaart in de vorm van bolletjes.
1.3 Bij een saldo van 1.000 bolletjes (€10,00) kunt u een uitbetaling aanvragen in de vorm van cadeaubonnen voor artikelen van bol.com. Deze zijn geldig op alle bij bol.com verkrijgbare producten met uitzondering van de bol.com fotoservice (zie artikel 8).

Artikel 2: Wanneer kunt u deelnemen?

2.1 U kunt lid worden van het reizigerspanel wanneer u ouder bent dan 16 jaar, woonachtig bent in Nederland en wel eens gebruik maakt van de trein-, bus- of taxidiensten van Veolia Transport in Nederland.
2.2 U kunt alleen een uitbetaling aanvragen indien u woonachtig bent in Nederland.
2.3 De toewijzing van bolletjes is persoonsgebonden. Bolletjes zijn niet overdraagbaar aan anderen, ook niet in geval van overlijden.
2.4 Indien er meerdere accounts binnen 1 huishouden worden gehanteerd, zal streng gecontroleerd worden op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, zullen wij de betreffende accounts blokkeren.

Artikel 3: Wetgeving

3.1 Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MOA. Deze Gedragscode is officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010 (nummer 9866) en is op te vragen bij Movetem.
3.2 Moventem voldoet bij de uitvoering van haar activiteiten tevens aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in januari 2008 door de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR) en de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

Artikel 4: Registreren / Lid worden

4.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld.
4.2 Er mag maar één keer worden geregistreerd per persoon.
4.3 Als de gegevens veranderen, dan moeten deze zo snel mogelijk worden doorgegeven (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander huisadres). Dit kan door middel van het inloggen op uw persoonlijke pagina. Op uw persoonlijke pagina kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen.
4.4 Alle gegevens die aan u worden gevraagd moeten worden ingevuld.
4.5 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 10 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce) dan worden er geen e-mails meer naar u gestuurd en dient u eerst een nieuw e-mailadres op te geven alvorens u weer kunt inloggen.

Artikel 5: Andere personen lid maken

5.1 Ieder lid heeft een eigen unieke link waarmee ze andere reizigers lid kunnen maken van het reizigerspanel. Er kunnen alleen bolletjes voor het aanmelden van nieuwe leden worden uitgekeerd, indien deze link wordt gebruikt. Leden ontvangen een vergoeding van 100 bolletjes per goedgekeurd lid.
5.2 Het aanmaken van nieuwe leden mag niet gebeuren onder dwang.
5.3 Per IP-adres wordt één nieuwe aanmelding beloond. Het is mogelijk meerdere mensen aan te melden via hetzelfde IP-adres of hetzelfde woonadres, maar deze worden niet beloond.
5.4 Het is niet toegestaan om nieuwe panelleden te belonen voor het aanmelden. Onder belonen wordt verstaan het geven van credits, geld etc..
5.5 Alleen als aangemelde leden volledig aan de voorwaarden voldoen en hun e-mailadres bevestigen, ontvangt u een aanmeldbonus van 100 bolletjes.
5.6 Aangemelde leden dienen actief deel te nemen aan het reizigerspanel om de vergoeding van 100 bolletjes te behouden. Wanneer een aangemeld lid zich afmeldt en niet actief is geweest, zal de aanmeldbonus ingenomen worden (zie artikel 11.1).
5.7 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen dient zichzelf aan te melden, de gegevens naar waarheid in te vullen en hun account te bevestigen.
5.8 Regelmatig vinden er controles plaats op de geldigheid van de aanmeldingen. Mochten aangemelde leden niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan is Moventem gerechtigd de aanmeldbonus in te nemen.

Artikel 6: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

6.1 Door u te registreren geeft u toestemming e-mails van het reizigerspanel te ontvangen. Dit aantal varieert van 0 tot maximaal 5 e-mails per maand.
6.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
6.3 Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.
6.4 De vragenlijsten blijven doorgaans twee weken geldig. Na twee weken kunnen er geen bolletjes meer worden verdiend voor het meedoen aan onderzoek. Dit wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 7: Aanmelden

7.1 U dient u alleen aan te melden indien u daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van het reizigerspanel. Indien geconstateerd wordt dat u een onjuiste of valse aanmeldingen doet, dan wordt uw account ingenomen en bent u alle verdiensten kwijt.

Artikel 8: Uitbetalingen

8.1 Indien uw een saldo van minimaal 1.000 bolletjes hebt bereikt, dan kunt u een uitbetaling aanvragen.
8.2 Pas bij een saldo van 1.000 bolletjes vertegenwoordigen deze een daadwerkelijke tegenwaarde in euro's, te weten € 10,00 per 1.000 bolletjes. Tot 1.000 bolletjes vertegenwoordigen de bolletjes slechts een fictieve tegenwaarde in euro's.
8.3 Uitbetalingen kunnen alleen aangevraagd worden in veelvouden van 1.000 bolletjes. Het resterende saldo blijft in uw account staan, daarmee kun u doorsparen voor een volgende uitbetaling.
8.4 Uw verzoek tot uitbetaling wordt binnen één maand na aanvraag gecontroleerd en afgehandeld.

Artikel 9: Het verzamelen van persoonsgegevens

9.1 Persoonsgegevens worden alleen door het reizigerspanel gebruikt om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoeken.
9.2 Uw persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze teruggekoppeld richting Veolia Transport, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10: Beëindiging

10.1 U kunt u op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het reizigerspanel door in te loggen op www.veolia-panel.nl en u vanuit daar uit te schrijven. U ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van uw uitschrijving. Wanneer u deze bevestigt, dan bent u uitgeschreven uit het reizigerspanel.
10.2 Na beëindiging kunnen geen bolletjes meer op uw account worden bij- of afgeschreven en worden alle bijgeschreven bolletjes die in uw account staan geannuleerd.
10.3 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan het reizigerspanel, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het reizigerspanel, dan is Moventem gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account en de daarop bijgeschreven bolletjes te annuleren.

Artikel 11: Algemeen

11.1 Indien u zes maanden niet actief voor het reizigerspanel bezig bent (niet inloggen, geen e-mails lezen, geen mensen aanmelden etc.) kan uw lidmaatschap automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd worden. De, tot op dat moment op uw account bijgeschreven, bolletjes worden geannuleerd en uw account wordt vernietigd.
11.2 Moventem is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u aan op de website van het reizigerspanel (www.veolia-transport.nl). Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit onderzoekspanel en deze algemene voorwaarden.
11.3 Veolia Transport en Moventem kan te allen tijden dit onderzoekspanel wijzigen, bijvoorbeeld het veranderen van de (geld)prijzen en het toewijzen van bolletjes.
11.4 Mocht u het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden, dan dient u zichzelf af te melden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
11.5 Bij tegenvallende resultaten behouden Veolia Transport en Moventem zich het recht voor te stoppen met het reizigerspanel. Als u 1.000 bolletjes of een veelvoud aan bolletjes hebt, dan heb u nog één maand de tijd om een uitbetaling aan te vragen, nadat op duidelijk wijze door Veolia Transport of Moventem aan de deelnemers kenbaar is gemaakt dat het reizigerspanel wordt beëindigd.
11.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van inkomsten bij de belastingdienst welke via het reizigerspanel verdiend worden.
11.7 Kijk ook bij ‘Contact’ en ‘FAQ’ voor nog meer informatie.

Artikel 12: Slot

12.1 Bij fraude en / of overtreding van de hierboven genoemde regels worden de bolletjes ingenomen en wordt uw account verwijderd. Indien noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt uw toegang tot het reizigerspanel geblokkeerd en heeft u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
12.2 Als lid kunt u geen aanspraak maken op de gevolgen van eventueel door het reizigerspanel gemaakte fouten. Beide partijen zijn erbij gebaat dat dit door u als lid wel bij het reizigerspanel gemeld wordt. Dit wordt alsnog door het reizigerspanel in alle redelijkheid opgelost.
12.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die Veolia Transport en Moventem besteed hebben aan het reizigerspanel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u via de website www.veolia-panel.nl aan ons kenbaar maken.
12.4 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd over het reizigerspanel, terwijl u de geadresseerde niet kent. Als dit gebeurt, wordt uw lidmaatschap beëindigd.
12.5 Veolia Transport en Moventem kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het reizigerspanel. Indien u vermoedt, dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van bolletjes heeft plaatsgevonden, dan ben u verplicht dit te melden aan Moventem.
12.6 Wanneer u onterecht verkregen bolletjes inwisselt, dan bent u verplicht een schadevergoeding aan Moventem te betalen ter hoogte van de waarde van de uitgekeerde geldbedragen.